OPŁATY NOTARIALNE WROCŁAW

Koszty czynności notarialnej obejmują:

• podatek (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT)
• opłatę sądową
• taksę notarialną (wynagrodzenie notariusza, które określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 272).
notariusz wrocław opłaty

Podstawowe opłaty notarialne

WARTOŚĆ CZYNNOŚCITAKSA NOTARIALNA
do 3 000 zł100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł1 010 zł + 0,4% nadwyżeki 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł4 770 zł + 0,2% nadwyżki powżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej niż 10 000 zł, darowizny pomiędzy osobami z I grupy podatkowej nie więcej niż 7 500 zł

W większości przypadków – przede wszystkim sprzedaży lokalu, sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, sprzedaży działki budowlanej, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy deweloperskiej, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu – taksa maksymalna wynosi 1/2 stawki przewidzianej powyżej.

W niektórych przypadkach – na przykład ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kredyt na nabycie lokalu lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – taksa maksymalna wynosi 1/4 stawki przewidzianej powyżej.

Opłaty za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę majątkową małżeńską400 zł
testament50 zł
testament zawierający zapis zwykły150 zł
testament zawierający polecenie150 zł
testament z pozbawieniem prawa do zachowku150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny200 zł
odwołanie testamentu30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa jeżeli wartości nieruchomości nie da się ustalić60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego80 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności30 zł
pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności100 zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni750 zł
za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy1 100 zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki osobowej lub protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego500 zł
za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej300 zł
za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statusu funduszu inwestycyjnego1 000 zł
za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród100 zł
za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie50 zł, a za przechowanie dokumentu od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc 20 zł
za sporządzenie innego protokołu200 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł
za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu50 zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia100 zł
za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia50 zł
za sporządzenie europejskiego poświadczenia spadkowego – za każdą czynność400 zł
za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu30 zł
za sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego200 zł
oświadczenie o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową własności lokalu w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu1/4 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
za wydanie wypisu / odpisu aktu notarialnego6 zł/strona

Za poświadczenia notariusz pobiera:

na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300 zł
na dokumentach, nieoznaczonych sumą pieniężną20 zł
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem6 zł/strona
za poświadczenie czasu okazania dokumentu6 zł/strona
za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego5 zł
za poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu30 zł
za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu30 zł

* W tabelach zawarte są maksymalne stawki taksy notarialnej.
** Wszystkie czynności dokonywane przez notariusza są objęte podatkiem VAT według stawki 23%
*** Gdy wykonanie czynności prawnych odbywa się poza siedzibą Kancelarii notarialnej, notariusz może podwyższyć wynagrodzenie – za każdą rozpoczętą godzinę poza kancelarią o 50 zł w porze dziennej, a o 100 zł w porze nocnej i w dni wolne od pracy.