UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO Wrocław

W chwili zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje wspólność majątkowa, chyba że wcześniej została sporządzona intercyza. Pensja, oszczędności, nabywane w trakcie trwania wspólności ruchomości i nieruchomości oraz dodatkowe dochody stają się od tej pory wspólną własnością obojga małżonków.

W momencie rozwodu odbywa się tzw. podział majątku. Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia może on nastąpić w drodze umowy, a jeżeli nie, to konieczne jest rozstrzygnięcie sprawy drogą sądową.

Przed wizytą w kancelarii obie strony muszą uzgodnić, co wchodzi w skład ich majątku wspólnego (stopień szczegółowości opisu nie zawsze jest uzależniony od woli małżonków).

Majątek osobisty stanowią wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę (wyjątkiem jest renta z powodu utraty zdolności do pracy). Do majątku osobistego włącza się także prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, a także przedmioty użytku osobistego.