SPISYWANIE PROTOKOŁÓW

Protokół jest pisemnym sprawozdaniem z przebiegu różnego rodzaju posiedzeń. Jest to dokument oficjalny.

Zgodnie z art. 104 Prawa o notariacie, notariusz spisuje protokół:

  • z walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółdzielni, stowarzyszeń, spółek oraz innych osób prawnych w przypadkach prawnie wskazanych,
  • stwierdzający przebieg określonych czynności oraz zdarzeń wywołujących skutki prawne,
  • sporządzany przy przejmowaniu na przechowanie ważnych dokumentów, papierów wartościowych, pieniędzy,
  • dotyczący stawiennictwa stron i złożonych przez te strony oświadczeń.