TESTAMENT

Najbardziej popularnym sposobem na zabezpieczenie bliskich po swojej śmierci jest spisanie testamentu. W przeciwnym razie majątek jest rozdzielany pomiędzy osoby wskazane w Kodeksie cywilnym.

Testament może być sporządzony własnoręcznie lub mieć formę aktu notarialnego. Notariusz ma prawo i obowiązek ocenić stan zdrowia spadkodawcy i w przypadku wątpliwości co do jego poczytalności odmówić sporządzenia dokumentu. Kancelaria notarialna przechowuje taki dokument – tak samo jak wszystkie akty notarialne – przez 10 lat, po czym przekazuje je na przechowanie sądowi wieczystoksięgowemu.

Istnieje również testament z zapisem windykacyjnym, który po przeprowadzeniu postępowania spadkowego pozwala wskazanej osobie nabyć przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Jest to testament pozwalający najsprawniej urzeczywistnić wolę przekazania konkretnego majątku konkretnej osobie.