UMOWA DAROWIZNY

Umowę darowizny reguluje art. 888-902 Kodeksu Cywilnego. Jest to rodzaj umowy, w której darczyńca nieodpłatnie przekazuje osobie obdarowanej, składniki swojego majątku bądź swoje pieniądze, przy czym darczyńca może zwolnić osobę obdarowaną z ciążących na niej długów.

Aby umowa darowizny nieruchomości i praw spółdzielczych była ważna, musi mieć formę aktu notarialnego. Pozostałe umowy darowizny mogą wyjątkowo nie być spisane przez notariusza, jeśli ich przedmiot zostanie fizycznie wydany obdarowanemu.

Umowa darowizny musi zawierać dane osoby obdarowanej, informacje o przekazanym przedmiocie oraz oświadczenie obdarowanego o zgodzie na przyjęcie darowizny. Notariusz sporządzający taką umowę ma obowiązek zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego – darowizna dla najbliższej rodziny dokonana przed notariuszem zwolniona jest z podatku od spadku i darowizn.