UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

W momencie zawarcia małżeństwa powstaje tzw. wspólność majątkowa. Taką wspólność małżonkowie mogą rozszerzyć, ograniczyć lub znieść. Można to zrobić przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po.

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza) reguluje kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami/narzeczonymi. I tak intercyza może prowadzić do:
• rozszerzenia wspólności majątkowej – wtedy obie strony włączają do majątku wspólnego przedmioty, które zgodnie z ustrojem ustawowym należałyby do ich majątków osobistych,
• ograniczenia wspólności majątkowej – wtedy część przedmiotów, które ustawowo byłyby majątkiem wspólnym, przechodzi do majątków osobistych,
• rozdzielności majątkowej – czyli wspólność majątkowa nie istnieje i wtedy strony mają wyłącznie majątki osobiste – jest to najczęstszy przykład umowy małżeńskiej majątkowej,
• rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – czyli podczas trwania małżeństwa obowiązuje rozdzielność majątkowa, ale z chwilą zakończenia małżeństwa ochronie podlega interes tej strony, która miała mniejsze możliwości pomnożenia majątku.

Umowa majątkowa małżeńska musi być sporządzana w formie aktu notarialnego, w przeciwnym przypadku jest nieważna.