UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Umowę przedwstępną reguluje art. 389 i nast. Kodeksu Cywilnego. W umowie przedwstępnej zawieranej w formie aktu notarialnego strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowa przyrzeczona), dlatego aby zawrzeć umowę przedwstępną, należy określić postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego uprawnia do przymusowego doprowadzenia do zawarcia umowy właściwej.

Przy zawieraniu umowy przedwstępnej warto podać w niej konkretną datę lub datę graniczną jej zawarcia. Jeżeli jednak termin nie został wyznaczony, to umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia. Jeżeli każda ze stron podała inny termin, to wówczas obowiązująca jest data wskazana przez stronę, która wcześniej złożyła odpowiednie oświadczenie.
Z umowami przedwstępnymi można się spotkać w szczególności przy obrocie nieruchomościami.