UMOWA SPÓŁKI

Umowa spółki to rodzaj umowy osób fizycznych/prawnych, których celem jest wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku zawarcia takiej umowy może powstać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka jawna, spółka cywilna.
Najczęstszą formą spółki, zawieranej w formie aktu notarialnego, jest umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak formy takiej wymagają również statut spółki akcyjnej, umowa spółki komandytowo-akcyjnej oraz umowa spółki komandytowej. Umowę / statut spółki podpisują wszyscy wspólnicy / założyciele spółki.
Szczegóły dotyczące spółek kapitałowych (spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz osobowych (spółki komandytowo-akcyjnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej) reguluje Kodeks spółek handlowych.
Spółkę cywilną reguluje art. 860 i nast. Kodeksu Cywilnego.