UMOWA SPRZEDAŻY

Umowę sprzedaży reguluje art. 535 i następne Kodeksu Cywilnego. Ten rodzaj umowy stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz wydanie mu jej. Kupujący natomiast ma obowiązek odebrania rzeczy i zapłacenia za nią wyznaczonej przez Sprzedawcę ceny. Umowa sprzedaży powinna zawierać datę i miejsce jej zawarcia, dane stron umowy oraz przedmiot sprzedaży – może to być rzecz oznaczona indywidualnie albo co do gatunku, prawa majątkowe zbywalne oraz zespoły rzeczy i praw. Umowa powinna również zawierać cenę określoną w jednostkach pieniężnych, ponieważ jej brak może zostać potraktowany jako darowizna.
Notarialna umowa sprzedaży powinna również zawierać termin i sposób płatności ceny sprzedaży sprzedającemu oraz termin i sposób wydania przedmiotu sprzedaży kupującemu.
Zabezpieczeniem zapłaty ceny może być depozyt notarialny oraz oświadczenie kupującego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w przypadku niedokonania zapłaty. Analogicznie, zabezpieczeniem wydania przedmiotu sprzedaży może być oświadczenie sprzedającego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w przypadku jego niewydania.