UMOWA WARUNKOWA

Umowa warunkowa może wywołać skutki dopiero po zajściu wskazanego zdarzenia. Pod warunkiem nie można zawrzeć małżeństwa, przenieść własności nieruchomości, powołać spadkobiercy w testamencie, odrzucić lub przyjąć spadku. Umowę warunkową zawiera się w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej prawem pierwokupu i musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Wtedy warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest fakt nieskorzystania przez uprawnionego z prawa do pierwokupu. W chwili, gdy uprawniony chce skorzystać z prawa pierwokupu, musi zgłosić się do notariusza i złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego.