Dokumenty

Bez względu na usługę notarialną zawsze wymagane są następujące informacje:

1) osoba fizyczna (dane z dowodu osobistego lub paszportu):
• imiona,
• nazwiska,
• imiona rodziców,
• adres zamieszkania,
• PESEL,
• numer dowodu osobistego lub paszportu,
• adres do doręczeń (jeśli jest inny od adresu zamieszkania),
• oryginał pełnomocnictwa dla do osoby/osób reprezentujących.

2) osoba prawna:
• pełna nazwa,
• forma prawna,
• siedziba,
• NIP,
• REGON,
• aktualny odpis z rejestru KRS,
• członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne,
• oryginał pełnomocnictwa dla osoby/osób reprezentujących.

* W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (wypis aktu notarialnego).

Do poszczególnych aktów notarialnych należy przedłożyć notariuszowi oryginały następujących dokumentów:

Umowa zbycia (sprzedaży, darowizny, zamiana, zniesienie współwłasności) nieruchomości gruntowej:

• odpis zwykły z księgi wieczystej,
• podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania),
• w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia (bez względu na datę) lub darowizny od 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego,
• postanowienia do treści umowy (cena nieruchomości, data wydania, termin oraz sposób zapłaty ceny, postanowienia dodatkowe),
• wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o tym, że teren nie jest objęty ustaleniami MPZP, ewentualnie: decyzja o warunkach zabudowy; wypis z rejestru gruntów. W przypadku wydzielenia nowej działki wyrys z mapy ewidencyjnej, a w niektórych przypadkach również ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
• zaświadczenie starosty/prezydenta miasta w przedmiocie, czy nieruchomość jest objęta planem urządzenia lasu lub objęta decyzją w zakresie gospodarki leśnej,
• zaświadczenie z urzędu miasta/gminy w przedmiocie, czy nieruchomość leży w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji (nie dotyczy darowizny),
• zaświadczenie o braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej),
• w przypadku nieruchomości zabudowanej Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku (jeśli zostało wydane).

Umowa zbycia (sprzedaży, darowizny, zamiana, zniesienie współwłasności) nieruchomości lokalowej:

• odpis zwykły z księgi wieczystej,
• zaświadczenie ze wspólnoty o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem,
• podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania),
• w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia (bez względu na datę) lub darowizny po 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego,
• postanowienia do treści umowy (cena lokalu, data wydania, termin oraz sposób zapłaty ceny, postanowienia dodatkowe),
• zaświadczenie z urzędu miasta/gminy w przedmiocie, czy lokal leży w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
• zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
• Świadectwo Charakterystyki Energetycznej lokalu (jeśli zostało wydane).

Zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie wspólności) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

• odpis zwykły z księgi wieczystej (w przypadku prawa z założoną księgą wieczystą),
• zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
• zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach związanych z lokalem,
• podstawa nabycia (przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny bądź umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania),
• w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia (bez względu na datę) lub darowizny po 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych z obowiązku podatkowego w przypadku, gdy nabycie nastąpiło w wyniku dziedziczenia lub darowizny,
• postanowienia do treści umowy (cena nieruchomości, data wydania, termin oraz sposób zapłaty ceny, postanowienia dodatkowe),
• zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
• Świadectwo Charakterystyki Energetycznej lokalu (jeśli zostało wydane).

Testament

• dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
• dane osób wymienianych w testamencie (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia),
• dane o przedmiotach zapisów (jeśli dotyczy),
• dokumenty potwierdzające prawa do przedmiotów zapisów windykacyjnych (jeśli dotyczy).

Przyjęcie/Odrzucenie Spadku

• dowód tożsamości osoby przyjmującej/odrzucającej spadek,
• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
• dane pozostałych spadkobierców (małżonka, dzieci, wnuków, rodzeństwa etc.),
• informacje o przyjęciu/odrzuceniu spadku przez pozostałych spadkobierców, jeżeli były sporządzane,
• w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletnich – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o zgodzie na odrzucenie spadku.

Akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odnoszą taki skutek prawny jak sądowe stwierdzenie nabycia spadku:

• akt zgonu spadkodawcy,
• akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
• akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
• testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
• zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o numerze PESEL i ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy,
• inne dokumenty, jeśli okażą się konieczne w danym przypadku (np. testamenty, oświadczenia spadkobierców którzy odrzucili spadek).

Umowa małżeńska majątkowa (intercyza):

• odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli umowa jest zawierana po ślubie),
• dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres).

Umowa podziału majątku wspólnego / dział spadku:

• w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków – umowa małżeńska majątkowa (intercyza) lub wyrok rozwodowy,
• w przypadku działu spadku – postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia (APD) oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
• dokumenty takie jak do zbycia nieruchomości lub praw.

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego:

• dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
• dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL,
• gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości – informacje dotyczące tej nieruchomości: opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).