Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, którego sporządzenie wymaga obecności wszystkich osób dziedziczących po danym spadkodawcy. Tyczy się to zarówno tych, którzy dziedziczą w ramach ustawy, jak i tych wskazanych w ewentualnym testamencie. Ważne jest to, że osoby stające przed notariuszem muszą się zgadzać, jeśli chodzi o pozostałych spadkobierców, a także nie mieć żadnych zarzutów, co do przypadających im udziałów. Jeśli dojdzie do sporu w tej kwestii, notariusz – zgodnie z obowiązującym prawem – nie będzie mógł sporządzić dokumentu. W takim przypadku pozostanie jedynie droga sądowa.

Aby znaleźć kancelarię notarialną, w której sporządzić można taki akt, wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać frazę „akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław”. Po wpisaniu frazy „akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław” szybko ukażą się nam adresy kancelarii notarialnych, w których taki dokument może zostać sporządzony.

Kiedy może nastąpić poświadczenie dziedziczenia?

Nawet jeśli od otwarcia spadku nie minęło jeszcze sześć miesięcy, możliwe jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Dotyczy to sytuacji, kiedy wszyscy spadkobiercy złożyli oświadczenia dotyczące przyjęcia/odrzucenia spadku. Warto dodać w tym miejscu, że takie oświadczenie może być złożone zarówno u notariusza, jak i w sądzie.

Jak wygląda sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia?

Przed sporządzeniem samego aktu niezbędne jest sporządzenie protokołu dziedziczenia. Sporządza się go przy udziale wszystkich osób, które są spadkobiercami zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi. Obowiązkiem notariusza jest pouczenie wszystkich osób o ciążącym na nich obowiązków ujawienia wszystkich okoliczności, których obejmuje protokół. Wskazuje również na odpowiedzialność karną, którą ponosi się za składanie fałszywego oświadczenia.

Co znajduje się w akcie poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który musi zawierać szereg informacji. Przede wszystkim wskazuje się w nim dokładną datę jego sporządzenia. Istotne jest zamieszczenie danych osobowych spadkodawcy, daty i miejsca zgonu, a także jego ostatniego miejsca zamieszkania. W akcie poświadczenia dziedziczenia muszą znaleźć się też dane spadkobierców. Umieszcza się w nim  także dane notariusza i kancelarii.

Akt poświadczenia dziedziczenia to ważny dokument, który poświadcza nabycie spadku i pozwala uniknąć sprawy sądowej. Aby znaleźć kancelarię, która świadczy usługi w tym zakresie, wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej frazę „akt poświadczenia dziedziczenia Wrocław

Wydany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia ma doniosłość prawną taką samą jak orzeczenie sądowe i może zostać wydany niemal „od ręki”, jeżeli nie wystąpią żadne okoliczności, które uniemożliwiałby jego wydanie.

Notariusz bowiem może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy:

  • został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydano orzeczenie sądowe w stosunku do przedmiotowego spadku;
  • ujawnione zostaną w toku sporządzania protokołu dziedziczenia okoliczności, które wskazują, że przy sporządzaniu nie są obecne wszystkie osoby, będące potencjalnymi spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi;
  • w toku przygotowywania protokołu dziedziczenia okaże się, że istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte bądź ogłoszone;
  • z uwagi na brak małżonka spadkodawcy oraz krewnych powołanych do dziedziczenia spadek ustawowo przypada prawnie jako spadkobiercy – gminie lub Skarbowi Państwa.

Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia również wtedy, kiedy otwarcie spadku miało miejsce przed 1 lipca 1984 roku. W takim przypadku spadkobiercom pozostaje wyłącznie droga sądowa.

Notariusz, który sporządził akt poświadczenia dziedziczenia wpisuje go niezwłocznie do rejestru takich aktów.

Masz pytania?