Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży

Do najczęściej zawieranych umów zaliczana jest umowa sprzedaży. Na jej mocy można nabywać i zbywać różne dobra. Na mocy takiej umowy czerpiemy energię, kupujemy mieszkanie czy samochód. Forma umowy sprzedaży może być dowolna, ale najbezpieczniej jest, kiedy jest sporządzona pisemnie i ma charakter umowy notarialnej.

Umowę sprzedaży reguluje art. 535 i następne Kodeksu Cywilnego. Ten rodzaj umowy stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy oraz wydanie mu jej. Kupujący natomiast ma obowiązek odebrania rzeczy i zapłacenia za nią wyznaczonej przez Sprzedawcę ceny. Umowa sprzedaży powinna zawierać datę i miejsce jej zawarcia, dane stron umowy oraz przedmiot sprzedaży – może to być rzecz oznaczona indywidualnie albo co do gatunku, prawa majątkowe zbywalne oraz zespoły rzeczy i praw. Umowa powinna również zawierać cenę określoną w jednostkach pieniężnych, ponieważ jej brak może zostać potraktowany jako darowizna.

Jakie cechy ma umowa sprzedaży?

Każda umowa sprzedaży charakteryzuje się kilka istotnymi cechami. Zalicza się do nich:

  • konsensualność;
  • odpłatność;
  • dwustronne zobowiązanie;
  • wzajemność.

Konsensualność umowy sprzedaży oznacza, że już samo złożenie oświadczenia oznacza, że doszło do skutku umowy. Nie jest wymagane spełnienie żadnych innych dodatkowych warunków. Odpłatność wskazuje, że na kupującym ciąży obowiązek zapłaty w wysokości określonej w umowie. Dwustronne zobowiązanie umowy sprzedaży mówi o wzajemnym zobowiązaniu względem siebie kupującego oraz sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek przenieść własność przedmiotu umowy, a także go wydać, z kolei kupujący zobowiązany jest do odebrania przedmiotu umowy, a także uiszczenia określonej opłaty.

Co musi zawierać notarialna umowa sprzedaży?

Notarialna umowa sprzedaży to zdecydowanie najbardziej bezpieczne rozwiązanie. Podważenie dokumentu sporządzonego u notariusza jest naprawdę niezwykle trudne. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że Twoje interesy są w pełni chronione, zaproponuj właśnie notarialną umowę sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki dokument powinien zawierać:

  • dane sprzedające i kupującego;
  • termin i sposób płatności;
  • przedmiot umowy;
  • sposób wydania przedmiotu umowy kupującemu.

Taka umowa sprzedaży może zostać dodatkowo zabezpieczona. Obowiązujące aktualnie przepisy prawa pozwalają na tak zwany depozyt notarialny. Kupujący musi również oświadczyć, że dobrowolnie poddaje się egzekucji, jeśli nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie zapłaty za przedmiot umowy. Wynika to z artykułu 777§ 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Warto dodać, że również interesy kupującego mogą być dodatkowo chronione. Wystarczy, że sprzedający złoży podobne oświadczenie. W tym przypadku do egzekucji dojdzie jednak wówczas, gdy przedmiot sprzedaży nie zostanie wydany.

Jakie są obowiązki sprzedającego oraz kupującego?

Umowa sprzedaży wiąże się z określonymi prawami sprzedającego i kupującego, ale nakłada na nich również pewne obowiązki. Jeśli chodzi o kupującego, to jego podstawowym obowiązkiem jest przede wszystkim zapłata za przedmiot umowy. Oznacza to, że musi on dopełnić świadczenia pieniężnego. Ciąży na nim również obowiązek odebrania przedmiotu sprzedaży. Z kolei sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia własności w zakresie przedmiotu umowy na kupującego. Musi on również wydać to, co sprzedał, na przykład samochód.

Czy każda umowa sprzedaży może być sporządzona bez notariusza?

Wiele osób rezygnuje ze sporządzania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Tymczasem okazuje się, że są sytuacje, kiedy jest to wręcz narzucone przez prawo. Tak dzieje się w przypadku sprzedaży nieruchomości. Jest to fakt zbyt poważny, aby ustawodawca dopuścił możliwość samodzielnego sporządzania umowy sprzedaży.

Masz pytania?