Umowa darowizny

Darowizna – Wrocław ma specjalistów od sporządzenia umowy!

Jeśli interesuje Państwa darowizna we Wrocławiu – strona naszej kancelarii notarialnej to dobre miejsce, w którym można zasięgnąć informacji na ten temat. Oczywiście nade wszystko służymy pomocą w spisaniu umowy, aby wszystko było zgodne z literą prawa.

Darowizna Wrocław – co musisz wiedzieć na ten temat przed spisaniem umowy?

Umowę darowizny reguluje art. 888-902 Kodeksu Cywilnego. Jest to rodzaj umowy, w której darczyńca nieodpłatnie przekazuje osobie obdarowanej, składniki swojego majątku bądź swoje pieniądze, przy czym darczyńca może zwolnić osobę obdarowaną z ciążących na niej długów.

Aby umowa darowizny nieruchomości i praw spółdzielczych była ważna, musi mieć formę aktu notarialnego. Pozostałe umowy darowizny mogą wyjątkowo nie być spisane przez notariusza, jeśli ich przedmiot zostanie fizycznie wydany obdarowanemu.

Umowa darowizny musi zawierać dane osoby obdarowanej, informację o przekazanym przedmiocie oraz oświadczenie obdarowanego o zgodzie na przyjęcie darowizny. Notariusz sporządzający taką umowę ma obowiązek zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego – darowizna dla najbliższej rodziny dokonana przed notariuszem zwolniona jest z podatku od spadku i darowizn.

Umowa darowizny – to ważne!

Darowizna polega na nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości przez darczyńcę obdarowanemu – dlatego dla swojej ważności umowa darowizny powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Choć zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wymagany jest dla oświadczeń darczyńcy, to jednocześnie przy przeniesieniu własności nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymóg aktu notarialnego przewidziany jest dla oświadczeń obu stron umowy darowizny. Jeśli taka darowizna we Wrocławiu dotyczy sytuacji, w której Państwo aktualnie się znajdują – służymy pomocą.

O czym należy pamiętać w kontekście darowizny?

 • w przypadku zubożenia darczyńcy obdarowany powinien zapewnić darczyńcy środki utrzymania w granicach otrzymanego wzbogacenia,
 • darczyńca może zdecydować, że darowizna we Wrocławiu zostanie cofnięta, jeżeli obdarowany był wobec darczyńcy rażąco niewdzięczny.

Umowa darowizny – ile to kosztuje we Wrocławiu?

Jeśli chodzi o koszty, jakie generuje ze sobą darowizna Wrocław – każdorazowo wysokość taksy notarialnej ustalana jest indywidualnie. Maksymalne stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Jest kilka różnych czynników, które wpływają na koszt zawarcia umowy darowizny.

Darowizna Wrocław – co wpływa na cenę umowy notarialnej?

 • rodzaj darowanej nieruchomości,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą wrocławską Kancelarią Notarialną w celu ustalenia opłaty notarialnej związanej z umową darowizny.

Jakie informacje są niezbędne do spisania umowy darowizny we Wrocławiu?

W zależności od tego, jakim podmiotem są strony prawne – mogą być wymagane nieco inne dane, aby darowizna we Wrocławiu została przekazana należycie i w pełni legalnie. Natomiast dane niezbędne w przypadku osób fizycznych to imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, oraz seria, numer i data ważności dowodu osobistego, numer PESEL. 

Jakie jeszcze informacje muszą się znaleźć w umowie darowizny?

 • przedmiot darowizny,
 • informacja o wydaniu przedmiotu darowizny,
 • wartość przedmiotu darowizny.
Darowizna Wrocław darowizną – ale co z podatkami?

Podatek od spadków i darowizn to ważny temat, którego nie można pomijać. Wiąże się to z faktem, iż nabycie przez osoby fizyczne własności przedmiotów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wyjątkiem jest darowizna we Wrocławiu, która jest dokonana na rzecz osób zaliczanych do tzw. “grupy zerowej” – gdyż takowa jest zwolniona z podatku, pod warunkiem dokonania darowizny w formie aktu notarialnego.

Kto nie musi uiszczać podatku od darowizny?

 • małżonek,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • pasierb,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha.

Jeśli chodzi o wysokość podatku to jest ona ustalana w zależności od grupy podatkowej, do której należy nabywca, któremu przypadnie darowizna we Wrocławiu. Zakwalifikowanie do danej grupy podatkowej następuje na podstawie stosunku osobistego odbiorcy do osoby, od której towar i prawa majątkowe zostały nabyte. Na kanwie tego ustawa o podatku od spadków i darowizn definiuje grupy podatkowe. gdzie podatek obliczany jest według aktualnie obowiązujących skal podatkowych. Nasza Kancelaria Notarialna chętnie wyjaśni Państwu wszystkie związane z tym kwestie i przeprowadzi przez cały proces.

Umowa darowizny – jakie dodatkowe dokumenty mogą być wymagane?

W zależności od przedmiotu umowy, jaki zapewnia darowizna we Wrocławiu mogą być wymagane różne inne dodatkowe dokumenty. Spójrzmy na kilka swoistości, które wyjaśniają dlaczego do tego tematu nasza Kancelaria Notarialna podchodzi tak indywidualnie, jak również koszty za spisanie i potwierdzenie umowy mogą być różne.

Darowizna we Wrocławiu - jeśli jej przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca działkę zabudowaną lub niezabudowaną – do spisania umowy jest potrzebny cały szereg dokumentów. Jednym z najważniejszych jest aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą, wystawiony przez starostę właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Dokument ten jest niezbędny do oznaczenia działki w księdze wieczystej, wydzielenia działki z księgi wieczystej, jak również założenia dla niej nowej księgi wieczystej. Musi zawierać on rozliczne informacje – jak m.in. lokalizację, aktualną powierzchnię i granice działki.

To nie koniec wymogów! Wypis z rejestru gruntów powinien zawierać klauzulę, że dokument stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej – jeśli darowizna we Wrocławiu ma zmieniać dane nieruchomości w księdze wieczystej. Innym niezbędnym dokumentem jest aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nabywanej działki (wydany przez właściwy ze względu na położenie urząd gminy), a w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Jak widać choć darowizna we Wrocławiu to często nowe szanse i możliwości – wiąże się z wieloma aspektami formalnymi i prawnymi, których nie można przeskoczyć bez udziału Kancelarii Notarialnej. Celem świadczenia takich usług – serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Służymy pomocą, wiedzą, doświadczeniem – dbając o przystępne ceny świadczonych usług.

Masz pytania?