Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Zgodnie z obowiązującym prawem niektóre czynności można powierzyć innej osobie. Aby było to jednak zgodne z obowiązującym prawem, niezbędne jest podpisanie stosownego dokumentu. Chodzi oczywiście o pełnomocnictwo, które może dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i właścicieli firm oraz przedsiębiorstw. Obowiązujące u nas przepisy bardzo dokładnie regulują wszystkie kwestie związane z upoważnianiem innych do wykonywania określonych czynności za nas.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, która polega na oświadczeniu woli mocodawcy, upoważniającym osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Mocodawca udziela pełnomocnikowi prawa do reprezentowania go w szczegółowo określonej kategorii stosunków prawnych. Pełnomocnik, czyli osoba działająca w naszym imieniu, może być potrzebny z bardzo różnych powodów. Może zdarzyć się tak, że mamy zbyt dużo obowiązków, aby znaleźć czas na realizację dodatkowych czynności. Powodem, dla którego zachodzi konieczność skorzystania z pełnomocnika może być również uraz bądź choroba. Bardzo często korzystamy z pełnomocnika również wówczas, gdy wymagamy profesjonalnej pomocy. W takim przypadku najczęściej decydujemy się na skorzystanie z pomocy prawnika.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne, szczególne i rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne odnosi się do czynności zwykłego zarządu – polega na typowej, powszechnej eksploatacji np. opłata należności z tytułów umów lub zawieranie umów wynajmu.

Pełnomocnictwa szczególnego udziela się w momencie ściśle określonej czynności prawnej jak np. sprzedaż nieruchomości czy zbycie przedsiębiorstwa.

Pełnomocnictwo rodzajowe stosuje się w przypadku, gdy dokonywanie czynności prawnych przekracza zakres zwykłego zarządu. Obejmuje ono wtedy określoną kategorię czynności prawnych, do jakich uprawniony został pełnomocnik.

Rodzaj pełnomocnictwa istotnie wpływa na zakres uprawnień, jakie otrzymuje pełnomocnik. Jeśli zdecydujesz się na pełnomocnictwo rodzajowego, będzie ono dotyczyło określonych czynności. Z kolei w przypadku pełnomocnictwa szczególnego pełnomocnik będzie mógł wykonywać konkretne czynności prawne, które zostały wymienione w dokumencie pełnomocnictwa.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

W przypadku spraw administracyjnych w zdecydowanej większości przypadków pełnomocnikiem może być osoba fizyczna. Warunkiem jest posiadanie przez nią przynajmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że musi być spełniony warunek wieku – osoba będąca pełnomocnikiem musi mieć ukończone przynajmniej trzynaście lat.

Pełnomocnictwo zostanie ustanowione wówczas, gdy mocodawca (osoba udzielająca pełnomocnictwa) złoży oświadczenie woli. Istotny jest fakt, że działanie to ma charakter jednostronny. Co to oznacza? Osoba, która została wskazana jako pełnomocnik nie musi się zgodzić na to, aby reprezentować mocodawcę. Co więcej, nie musi również korzystać z praw, jakie zostały jej nadane w związku z ustanowieniem jej pełnomocnikiem.

Jeśli chodzi o sprawy sądowe, to w zdecydowanej większości przypadków wymagany jest pełnomocnik profesjonalny. Oznacza to, że musi to być adwokat bądź radca prawny. I tak jeśli toczy się postępowanie karny, to profesjonalny pełnomocnik jest wymagany między innymi do złożenia apelacji od wyroku wydanego przez sąd okręgowy, a także wówczas, gdy złożony ma być wniosek o wznowienie postępowania.

W jakiej formie można udzielić pełnomocnictwa?

Aby mieć pewność, że pełnomocnictwo nie zostanie podważone, najrozsądniej jest udzielić go w formie pisemnej. Najbezpieczniejszy jest akt notarialny sporządzony przez notariusza. Należy podkreślić, że forma, w jakiej ustanowiony zostaje pełnomocnik istotnie wpływa na rodzaj czynności, jakie w imieniu mocodawcy będzie on mógł wykonywać. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli chcesz, aby pełnomocnik mógł zawierać za Ciebie umowy, musisz udzielić mu pełnomocnictwa w formie pisemnej. Podobnie wówczas, gdy ma on mieć uprawnienia do wykonywania w Twoim imieniu wszystkich innych czynności, które mają formę pisemną.

Masz pytania?