PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, która polega na oświadczeniu woli mocodawcy, upoważniającym osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Mocodawca udziela pełnomocnikowi prawa do reprezentowania go w szczegółowo określonej kategorii stosunków prawnych.

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne, szczególne i rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne odnosi się do czynności zwykłego zarządu – polega na typowej, powszechnej eksploatacji np. opłata należności publicznoprawnych, zawieranie umów wynajmu.

Pełnomocnictwa szczególnego udziela się w momencie ściśle określonej czynności prawnej jak np. sprzedaż nieruchomości czy zbycie przedsiębiorstwa.

Pełnomocnictwo rodzajowe stosuje się w przypadku, gdy dokonywanie czynności prawnych przekracza zakres zwykłego zarządu. Obejmuje ono wtedy określoną kategorię czynności prawnych, do jakich uprawniony został pełnomocnik.