UMOWA DOŻYWOCIA

Na podstawie umowy dożywocia uprawniony z umowy dożywocia (dożywotnik) przenosi na zobowiązanego własność nieruchomości, w zamian za co zobowiązany obliguje się utrzymywać dożywotnika oraz zapewniać mu opiekę, swobodny dostęp do mediów, ciepła, ubrań aż do jego śmierci, a po śmierci zorganizowania pogrzebu odpowiadającego miejscowym zwyczajom. Należy pamiętać, że prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym.

Zarówno zobowiązany do dożywocia, jak i uprawniony mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy. W określonych przypadkach umowa dożywocia może być przez sąd zmieniona na rentę.